Gestore v.o.s.

Vítejte na stránkách insolvenčního správce

Nový kontakt pro oddlužení
Insolvenční správce upozorňuje, že z důvodu přechodu na nový systém, došlo ke změně kontaktního e-mailu. Pro případy, kdy je způsob řešení úpadku oddlužením, kontaktujte správce na e-mailu spravce@isgestore.cz.

Služby

Poskytujeme pro Vás služby v následujícím rozsahu.

Konkurs:

Konkurs je likvidační způsob řešení úpadku dlužníka. Insolvenční správce má dispoziční oprávnění (právo nakládat s majetkem dlužníka zapsaným do soupisu majetkové podstaty) a zaměřuje se především na tyto činnosti:

 • Zpracování přihlášek pohledávek věřitelů.
 • Zjišťování a zajišťování majetku dlužníka.
 • Transparentní zpeněžování majetku dlužníka.
 • Provoz dlužníkova závodu.
 • Řešení incidenčních a excindačních žalob.
 • Realizování částečných rozvrhů věřitelům.
 • Zpracování konečných zpráv.

Oddlužení:

 • Oddlužení je sanační způsob řešení úpadku dlužníka. Hlavní podmínkou, aby mohlo být oddlužení povoleno a následně schváleno, je zaplacení 30-ti % přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů. Pokud dlužník splní všechny zákonem stanovené podmínky oddlužení, může být následně soudem osvobozen od placení svých zbylých neuhrazených závazků, případně i od těch, kteří se ve lhůtě stanovené soudem do insolvenčního řízení nepřihlásili.
 • Jsou dvě formy oddlužení, ze kterých si věřitelé mohou vybrat: Oddlužení plněním splátkového kalendáře a Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.
 • Oddlužení plněním splátkového kalendáře – jedná se o nejčastější formu oddlužení. Věřitelům je po dobu 5-ti let splácena měsíčně přesně určená finanční částka z příjmů dlužníka, a to v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
  • Zpracování přihlášek pohledávek věřitelů
  • Provádění splátek nezajištěným věřitelům dle Usnesení o schválení splátkového kalendáře.
  • Zpeněžování zajištěného majetku dle pokynů zajištěných věřitelů
  • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – v tomto případě se věřitelé uspokojí ze zpeněžení dlužníkova majetku. Jde o prodej majetku, který dlužník nabyl v minulosti, tedy před zahájením insolvenčního řízení.
  • Zpracování přihlášek pohledávek věřitelů
  • Zpeněžení majetku dlužníka zapsaného do soupisu majetkové podstaty

Informace pro dlužníky

Oddlužení

Informace o průběhu insolvenčního řízení a poučení

Na insolvenční soud jste podali insolvenční návrh. Následně Vám soud usnesením povolil oddlužení, které Vám bylo doručeno do vlastních rukou. Tímto usnesením byla Vašim věřitelům dána lhůta 30 dní, aby si přihlásili pohledávky, které za Vaší osobou mají. Jakmile uplyne lhůta pro přihlášení pohledávek, vyzvednu si přihlášky na soudě a přezkoumám jejich pravost dle doložených dokumentů a Vašeho seznamu závazků. Do přihlášek pohledávek máte možnost nahlédnout na adrese, na kterou zašlete vyplněný dotazník, avšak nejprve po telefonicky sjednané schůzce.

Poté bude následovat přezkumné jednání, jehož datum a místo je určeno v usnesení o povolení oddlužení, které Vám bylo doručeno. Tohoto přezkumného jednání, které se bude konat na krajském soudě, jste povinni se účastnit. Na tomto jednání se bude rozhodovat, zda Vám bude schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo prodejem majetku. Na základě tohoto jednání insolvenční soud vydá usnesení, kterým schválí oddlužení. Pokud soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře, určí v něm i měsíc a den, od něhož Vám bude zaměstnavatel strhávat ze mzdy částky určené k uspokojení věřitelů a Vám bude zasílat nezabavitelnou částku (pokud pobíráte důchod, Státní správa sociálního zabezpečení Vám bude srážky strhávat na stejném principu). Takto řízení poběží po dobu 5-ti let nebo do doby, než zaplatíte věřitelům 100 % svých dluhů.

Bude-li Vám schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, jste povinni na základě ustanovení § 412 odst. 1 insolvenčního zákona dodržovat následující povinnosti:

 1. a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
 2. b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
 3. c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zafpozorměstnání,
 4. d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání
 5. e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
 6. f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
 7. g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Pokud Vám bude schváleno oddlužení prodejem majetku, insolvenční správce zpeněží majetek, který od Vás zjistil, uspokojí tím věřitele a insolvenční řízení skončí.

Pokud na konci insolvenčního řízení bude zjištěno, že věřitelům bylo zaplaceno alespoň 30 % Vašich dluhů, můžete si insolvenční soud požádat, aby Vás osvobodil od závazků, které jste v řízení neuhradili nebo které nebyly do Vašeho řízení přihlášeny.

Avšak pokud závažným způsobem porušíte povinnosti, které Vám ukládá insolvenční zákon, může Vám soud schválené oddlužení zrušit a prohlásit na Váš majetek konkurs. V něm by Vám soud zpeněžil veškerý majetek, byla by Vám ze mzdy strhávaná zabavitelná částka a neměli byste možnost být osvobozeni od neuhrazených závazků.

POZOR!

Od doby, kdy Vám bylo povoleno oddlužení, nesmíte svým věřitelům cokoliv platit! Takto byste upřednostňovali některé věřitele, čímž byste porušili insolvenční zákon. Naopak energie, telefon, nájem a ostatní věci související se živobytím a chodem Vaší domácnosti platit musíte dál!

Pokud jste povinni platit výživné, tak do doby vydání Usnesení o schválení oddlužení jste povinni ho platit nadále! Od vydání tohoto Usnesení bude výživné z Vašich příjmů hradit insolvenční správce.

Poučení o právech a povinnostech účastníků insolvenčního řízení spojených s účastí na přezkumném jednání.

Dlužník, insolvenční správce a jednotliví věřitelé mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Stanovisko, které insolvenční správce zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek, může při přezkumném jednání změnit (§ 192 odst. 1 insolvenčního zákona).

Insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek (§ 192 odst. 2 IZ).

Popření pohledávky dlužníkem nemá vliv na její zjištění, jeho účinkem je, že pro pohledávku, kterou popřel dlužník co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna měnit výši přihlášené pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

O popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo, že již zcela zanikla anebo, že se zcela promlčela (§ 193 IZ).

O popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky (§ 194 IZ).

O popření pohledávky co do jejího pořadí jde tedy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena (§ 195 IZ).

Popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky. Popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění má však u zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, tytéž účinky jako popření pravosti pohledávky, a bylo-li toto právo popřeno jen zčásti, tytéž účinky jako popření výše pohledávky (§ 196 IZ).

Výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek, takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis. Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (§ 197 IZ).

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží, pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvodu vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odst. 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199. (§ 198 IZ).

Insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. (§ 199 IZ)

Nevykonatelná pohledávka je zjištěna:

 • jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů
 • jestliže ji nepopřel insolvenční správce a insolvenční soud odmítl její popření přihlášeným věřitelem
 • jestliže insolvenční správce nebo přihlášený věřitel, který ji popřel, vezme své popření zpět
 • rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí

Vykonatelná pohledávka je zjištěna, nebyla-li včas podána žaloba podle § 198 nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé. Výsledek sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky poznamená insolvenční soud v upraveném seznamu pohledávek, učiní tak i bez návrhu. Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek jsou účinná vůči všem procesním subjektům.

Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení, tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vůči dlužníku. Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

Aktuality

15.12.2021

UZAVŘENÍ POBOČEK INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

Ode dne 20.12. - 31.12.2021 budou pobočky insolvenčního správce uzavřeny, vyjma nařízených jednání.

1.3.2021

ZMĚNA POBOČKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE V PRAZE

Ode dne 1.3.2021 je zrušena pobočka insolvenčního správce na adrese Pod novým lesem 127/44, 162 00 Praha-Veleslavín, pod kterou spadají případy Městského soudu v Praze. Nově je pobočka insolvenčního správce zřízena na adrese: Národní 41, 110 00 Praha 1, úřední hodiny středa: 9:00 – 13:00 hod. V případě potřeby je insolvenčního správce možné kontaktovat na tel. čísle 537 001 272, popř. prostřednictvím emailu na adrese info@isgestore.cz

Nařízení vlády

Pobočka insolvenčního správce GESTORE v.o.s. je až do odvolání uzavřena. Důvodem je opatření v rámci nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády ČR dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. V případě potřeby je insolvenčního správce možné kontaktovat na tel. čísle 537 001 272, popř. prostřednictvím emailu na adrese info@isgestore.cz

18.4.2019

Upozornění

Dne 18.4.2019 je provozovna v Ronově nad Doubravou z technických důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

15.4.2019

Upozornění

Dne 15.4.2019 je provozovna v Čáslavi z technických důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

2.4.2019

Upozornění

Dne 4.4.2019 je provozovna v Čáslavi z technických důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

4.3.2019

Upozornění

Dne 4.3.2019 je provozovna v Ronově nad Doubravou z technických důvodů uzavřena.
A dne 7.3.2019 bude provozovna v Čáslavi z technických důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

12.1.2019

Vyřešen technický problém s telefonním spojením

Vážení,
od 12.1.2019 byla technická závada s telefonním spojením odstraněna.
Nyní se opět dovoláte a to v nově upravené úřední hodiny:
pondělí 13:00 – 16:30
středa 8:00 – 11:30
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za Vaši trpělivost.

28.11.2018

Technický problém s telefonním spojením

Vážení,
omlouváme se za komplikace s vypadáváním našich telefonů. Problém není na naší straně, ale snažíme se o vyřešení v co nejkratší době. Prosíme, abyste svou žádost napsali na e-mail: info@isgestore.cz

Provozovny

České Budějovice

Krajinská, 224/37, České Budějovice, 370 01
Úřední hodiny:
Úterý 8:00 - 12:00

Olomouc

Hybešova, 6, Olomouc 9 - Hodolany, 779 00
Úřední hodiny:
Čtvrtek 9:00 - 13:00

Kutná Hora

Gen. Františka Moravce, 16/19, Čáslav, 286 01
Úřední hodiny:
Úterý 7:30 - 11:30

Chrudim

Zahradní 337, Ronov nad Doubravou, 538 42
Úřední hodiny:
Pondělí 7:30 - 11:30

Litoměřice

ul. Jezuitská 237/7, Litoměřice, 412 01
Úřední hodiny:
Čtvrtek 12:00 - 16:00

Kontakt

Sídlo

Adresa Čechyňská 419/14a, Brno 602 00
Okres Brno-město
Kraj Jihomoravský kraj
Konkursní provozovna Ano
Úřední hodiny Čtvrtek 9:00 - 15:00
Telefonní úřední hodiny Pondělí 13:00 – 16:30
Středa 8:00 – 11:30
IČO 28820959
DIČ CZ28820959